ساخت «شهر صنایع همگن پوشاک» در شهر فرودگاهی امام خمینی